PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

na území Slovenskej republiky
s názvom: „Vyhrajte cestu po Stredomorí!“
(ďalej ako “Súťaž“)

I.ORGANIZÁTOR, USPORIADATEĽ A TECHNICKÝ SPRÁVCA

 • BORGES BRANDED FOODS SLU, CIF: B-0890650
 • So sídlom: Avda. J. Trepat s/n, 25300 Tarrega, Spain
 • TRANSTRADE s.r.o., IČO: 31 342 591
 • so sídlom: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
 • IČO: 25758721
 • spoločnosť zapísaná v obchodnom registri v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, vl. č. 4373/B
 • Duplex Marketing SL. Avda Diagonal 439, 3-1. 08036 BCN. CIF: B-63272207

II. OBDOBIE KONANIA a MIESTO KONANIA SÚŤAŽ

III. SÚŤAŽIACI

IV. REALIZÁCIA SÚŤAŽE / VSTUP DO SÚŤAŽE POMOCOU WEBOVÉHO FORMULÁRA NA SÚŤAŽNEJ STRÁNKE

V. VÝHRY

 • pobyt v štvorhviezdičkových hoteloch v jednotlivých destináciách s raňajkami (7 nocí)
 • leteckú prepravu Viedne do Barcelony, vlakový transfer z Barcelony do Valencie, následne letecký transfer do Palma de Mallorca, následne letecký transfer do Barcelony a späť do východiskovej destinácie Viedeň
 • prepravu do a z hotela v príslušnej destinácii
 • show cooking v Barcelone - varenie s použitím Súťažného produktu (prezentácia v anglickom jazyku) v čase dohodnutom s Výhercom ( za pomoci cestovnou kancelárie/ agentúry) ; VÝHRU JE POVINNÝ VYČERPAŤ VÝHERCA NAJNESKÔR 09.12.2019 (NAJNESKORŠÍ DEŇ NÁSTUPU NA ZÁJAZD).
 • a peňažnej výhry, ktorá bude predstavovať vreckové k Hlavnej výhre a ktorá bude odovzdaná Výhercovi Usporiadateľom bankovým prevodom 5 pracovných dní pred plánovaným začiatkom cesty
 • Borges Extra panenský olivový olej Fruity 500 ml, Borges Extra panenský olivový olej Original 500 ml, Borges BIO Extra panenský olivový olej Natura 500 ml, Borges Classic olivový olej 500 ml, Borges Balsamico di Modena vínny ocot 250 ml.

VI. URČENIE VÝHERCOV

 • včasného nezaslania Súhlasu s Výhrou a určených dodatočných údajov (rozhodný je dátum doručenia SMS / e – mailu)
 • včasného nedoručenia kópií alebo originálov všetkých Pokladničných dokladov o Súťažných nákupoch s ktorými sa zaregistroval do Súťaže (rozhodný je dátum doručenia listinnej zásielky)
 • že doručené Pokladničné doklady o Súťažných nákupoch nebudú zodpovedať skutočnostiam uvedeným v rámci Súťažných registrácií, alebo budú zistené pochybnosti o ich pravosti (alebo iného správania v rozpore s pravidlami Súťaže)
 • s vyhotovením a použitím jeho podobizne, obrazových snímkov, obrazových a zvukových záznamov alebo prejavov, či písomností jeho osobnej povahy
 • so zverejnením prejavov osobnej povahy Súťažiaceho v propagačných materiáloch, v printových a elektronických médiách spôsobom a v rozsahu obvyklom pre marketingové využitie

VII. DAŇ Z VÝHRY A POISTNÉ NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

VIII. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

IX. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • (a) realizácie a organizácie Súťaže, ktorej sa Dotknutá osoba zúčastní, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“);
 • (b) určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov a ochrany práv Prevádzkovateľa, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; a
 • (c) zasielania obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa spočívajúceho v priamom marketingu.
 • (a) na účel realizácie a organizácie Súťaže budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania Súťaže. Tým nie je dotknutá možnosť Prevádzkovateľa tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) k účelu (b) a/alebo (c) uvedených vyššie;
 • (b) na účel určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov a ochrany práv Prevádzkovateľa budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roku nasledujúceho po skončení Súťaže. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej Dotknutej osobe, neskončí doba spracovania osobných údajov pred skončením takého konania;
 • (c) na účel zasielania obchodných oznámení podľa čl. 14.3 (c) vyššie budú osobné údaje spracúvané do doby, kým Dotknutá osoba vyjadrí svoj nesúhlas s takým spracovaním.
 • (a) so získavaním prístupu k údajom o označení Súťažiaceho a jeho identifikácii a iným údajom z elektronickej komunikácie, k informáciám uloženým v koncovom zariadení súťažiaceho, k prevádzkovým a lokalizačným údajom - v rozsahu údajov požadovaných v pravidlách Súťaže a prísl. formulári a pre technické zabezpečenie Súťaže (meno, priezvisko, adresa, e -mailová adresa, telefonický kontakt – cell ID, IP adresa, dátum a čas aktivity) za účelom potrieb usporiadateľa pre realizáciu Súťaže a pre evidenciu registrácie, unikátnych kódov, pre kontakt so Súťažiacim ;
 • (b) so spracúvaním, uchovávaním (aj prostredníctvom tretích osôb) a používaním údajov získaných prostr. elektronického prenosu, ktoré sú získané podľa pravidiel Súťaže;
 • (c) so zasielaním informácií spojených so Súťažou - na kontaktnú e – mailovú adresu, poštovú adresu, alebo telefónne číslo.

V Ivanke pri Dunaji dňa 29.3.2019