REGISTRÁCIA

V prípade faktúry z eshopu zadajte 00:00
* Povinné údaje Uschovajte si všetky pokladničné doklady o nákupe až do skončenia súťaže.
Zaškrtnutím potvrdzujete, že máte 18 viac ako rokov.
Zaškrtnutím potvrdzujete, že súhlasíte so zapojením do súťaže usporiadateľa Borges Branded Foods SLU, CIF: B-08960650, so spracovaním osobných údajov na účel vedenia súťaže a s Úplnými pravidlami, s ktorými ste sa oboznámili. Bez udelenia súhlasu nie je účasť v súťaži možná. Účasť v súťaži a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Účel zahŕňa organizáciu súťaže a jej vyhodnotenie. Vaše práva sú uvedené v pravidlách. Zaškrtnutím tohto políčka súhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely zasielania informácií a priameho marketingu usporiadateľa podľa Úplných pravidiel, s ktorými ste sa oboznámili. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre daný účel je dobrovoľné a súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Účel zahŕňa zaradenie Vašich údajov do databázy pre priamy marketing, zasielanie obchodných oznámení a to všetkými prostriedkami vrátane použitia elektronických prostriedkov komunikácie a profilovanie. Vaše práva sú uvedené v pravidlách, najmä právo na námietky voči spracovaniu pre účely priameho marketingu.